Dla studentów

WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

Studenci, którzy realizują kurs Metodyka szkolnego nauczania przedmiotów muzykologicznych zobowiązani są do zgłoszenia się do trzech wybranych przez siebie opiekunów praktyk pedagogicznych (dwóch w szkole muzycznej II stopnia i jednego w szkole muzycznej I stopnia).

Praktyka pedagogiczna obejmuje 150 godzin lekcyjnych, z czego 100 przeznaczonych jest na zajęcia w szkole muzycznej II stopnia, a 50 w szkole muzycznej I stopnia.

Praktyka pedagogiczna powinna obejmować w szczególności:

♦ poznanie specyfiki placówki, w której odbywają się praktyki: zapoznanie się ze statutem szkoły i regulaminem uczniowskim, stroną internetową szkoły, historią szkoły; obserwację pracy sekretariatu i biblioteki szkolnej; zapoznanie się z zasobami szkolnej biblioteki i fonoteki; udział w wybranych imprezach szkolnych w charakterze słuchacza i obserwatora (15-20 godzin łącznie dla szkoły I i II stopnia),

♦ zapoznanie się z programem nauczania i podręcznikami w zakresie objętym praktyką (5-10 godzin łącznie dla szkoły I i II stopnia),

♦ hospitowanie zajęć opiekunów praktyk ( 2 x 20-25 godzin w szkole muzycznej II stopnia i ok. 20 godzin w szkole muzycznej I stopnia),

♦ przygotowanie się do prowadzenia zajęć, w tym konsultacje z opiekunami praktyk ( 2 x 7 godzin w szkole muzycznej II stopnia i ok. 5 godzin w szkole muzycznej I stopnia),

♦ przygotowanie pomocy dydaktycznych, w tym jednej prezentacji multimedialnej ( 2 x 7 godzin w szkole muzycznej II stopnia i ok. 5 godzin w szkole muzycznej I stopnia),

♦ prowadzenie lekcji w obecności opiekuna praktyk ( 2 x 7 godzin w szkole muzycznej II stopnia i ok. 5 godzin w szkole muzycznej I stopnia).

Ostateczny wymiar godzin na poszczególne zadania ustala kierownik praktyk w porozumieniu z Dyrekcją Instytutu Muzykologii UJ oraz opiekunami praktyki.

Do lekcji student winien przygotowywać się samodzielnie. Efektem przygotowania jest konspekt, który należy napisać przynajmniej na dzień przed planowaną lekcją i dać do zatwierdzenia opiekunowi.

Wymagane jest staranne i systematyczne prowadzenie dzienniczka praktyk, do którego należy wpisywać:

♦ lekcje samodzielnie przeprowadzone (data, temat i uwagi o realizacji),

♦ notatki z hospitowanych zajęć (data, temat i krótka uwaga),

♦ notatki z obserwacji życia szkoły (data i rodzaj wydarzenia).

ZALICZENIE PRAKTYKI

Na zaliczenie praktyki, wpisywane do indeksu / systemu USOS przez kierownika praktyk, składają się:

♦ odbycie praktyk w wymiarze i zakresie wskazanym niniejszym regulaminem, potwierdzone opinią opiekuna praktyki,

♦ wypełniony dzienniczek praktyk podpisany przez opiekunów praktyk,

♦ Z opiniami opiekunów praktyk o pracy studenta wraz z wypełnionym dziennikiem praktyk i podpisem kierownika praktyk zaliczającego praktykę należy się zgłosić do sekretariatu Instytutu Muzykologii.